این سایت بر مبنای تجربه و دانش گروهی از علاقع مندان و متخصصین گل و گیاه شکل گرفت تا بتوانیم به یاری هم ایرانی سرسبز داشته باشیم و همگی از زیبایی های طبیعت بهره مند شویم.