گل و گیاه ایران و راه های مبارزه با آفات جهانی

امروزه با توجه به اثـرات جـانبي آنتـي بيوتيـك هـا و مقـاومتي كـه ميكروارگانيزمهاي بيماريزا عليه آنها كسب كردهانـد، در پزشـكي استفاده از عصارهها و تركيبات با خـواص بيولـوژيكي گونـه هـاي گياهي متداول شده است، و تركيبات ضد ميكروبي آنها نيز يكـي از منابع با ارزش در پزشكي به شمار مـي آيـد، در نتيجـه گسـترش بيماريهاي عفوني، شناسـايي تعـداد بيشـتري از ايـن عصـاره هـا و تركيبات را نياز دارد. تركيبات ضد ميكروبي با منبع گيـاهي داراي مجله دانشگاه علوم پزشكي قم دوره پنجم ـ شماره سوم گل و گياه ایران صفحات ۵۰ الي ۵۶ مقاله پژوهشي (Original Article) www.SID.ir Archive of SID فعاليت ضد باكتريايي عصاره متانولي گل و برگ گياه بومادران ليلا امجد و همكاران ۵۱ قابليـت هـاي درمـاني بـي شـماري هسـتند. آنهـا نـه تنهـا در درمـان بيماريهاي عفوني مؤثرند؛ بلكه بهطـور همزمـان گل و گياه ایران تعـداد زيـادي از اثرات جانبي را كه اغلب با تركيبات ضد ميكروبـي همـراه هسـتند ).

در اين راستا، بررسي خـواص گياهـان بـومي كاهش ميدهند (۱ ايران از اهميت خاصي برخوردار گياه ایران است و هدف از اين تحقيـق نيـز شـناخت خـواص ضـد ميكروبـي گيـاه Wilhelmsii Achillea از گونه بومي ايران ميباشد. نام فارسي اين گياه بومادران و نام علمي آن Koch. C Wilhelmsii Achillea اسـت.گياه ایران ايـن گيـاه داراي ۸۵ گونه است كه ۷ گونه آن انحصاري گل و گیاه ايران بوده و پراكندگي نسـبتاً وسيعي در استانهاي مختلـف دارد. عصـاره الكلـي سرشـاخه هـاي .( گلدار اين گياه پايينآورنده فشار خون و چربي خون ميباشد (۲ عصاره آبي – الكلي اين گياه اثر مهاري بر ترشح پايه اسيد معده از ).

در مطالعهاي كـه بـر روي طريق مهار عصب واگ معده دارد (۳ عصاره آبي اين گياه انجام گرفت، مشـخص گرديـد گياه ایران عصـاره آبـي ايـن گيـاه داراي اثـرات  گياه ایران  تحريـككننـدهاي در ايمنـي هومـورال و ). همچنين سرشـاخه هـاي گلــــدار ايـن گــــــياه سلولار است (۴ سرشــــار از فلاونوئيــــد (Flavonoid (و ســـــزكوئي ترپــــــن )، و گردههـاي آن ۵) بوده) Sesquiterpen Lactone) لاكـــــتون )

 

آیا سموم استفاده شده در گلخانه های ایران آلرژی زا هستنند؟

. قابـل ذكـر اسـت كـه تـاكنون نيز بهشدت آلرژيزا مـي باشـد ( ۶ گزارشي در خصوص اثرات ضد باكتريايي اين گياه مشاهده نشده است. لذا اين تحقيق با هدف بررسي مقايسه اثرات ضد ميكروبـي عصاره متانولي گل با عصاره متانولي برگ گياه بومادران بـر رشـد تعدادي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي صورت گرفت.

روش بررسي در اين مطالعه، گياه بومـادران در اواخـر اردي بهشـت مـاه گياه ایران از منـاطق اطــراف شــهر اصــفهان ( ۱۰۰ كيلــومتري اصــفهان – شــهركرد) وري و نــام جــنس و گونــه آن در هربــاريوم گيــاه شناســي جمــعآ دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان تأييد گرديد. در اين بررسي ابتدا گل و برگ گياه را در سايه خشـك نمـوده، و گياه ایران سپس نمونه هاي خشك شده به صورت پودر در فريـزر نگهـداري ۶۰ از پودرهـاي شدند.

در ادامه، جهت تهيه عصارههاي متانولي، g آماده گل و برگ بهطور جداگانه به همراه ۳۰۰ml متانول بهعنوان حلال به مدت ۸ ساعت در دستگاه عصارهگير سوكسـله قـرار داده ۴۰ و با استفاده از دستگاه روتاري به ° شدند، اين حلال در دماي C رامي تبخير و عصاره تغلـيظ شـده از آن بـه دسـت آمـد.

( ۸،۷ .( از آ % عصارههاي تغلـيظ شـده توسـط حـلال گياه ایران دي متيـل سولفوكسـايد ۵ استفاده جهت ۴۰۰mg/ml 50 و ۳۰ ، ۲۰ ، غلظتهاي با)، DMSO) در آزمايشــات حــداقل غلظــت مهاركننــدگي از رشــد بــاكتري چاهك انتشار و) Minimum Inhibitory Concentration) MIC ســويههــاي). ۱۰ ۹، ) گرديــد تهيــه) Agar Well Diffusion) اســتاندارد شــامل اســتافيلوكوكوس آرئــوس (۲۵۹۲۳ ATCC ،( باســيلوس ســرئوس (۱۲۴۷ ATCC ،(ســودوموناس آئروژينــوزا (۲۷۸۵۳ ATCC (و اشرشـياكلي (۲۵۹۲۲ ATCC (بـود كـه ايـن سويهها از سازمان پژوهشهـاي علمـي و صـنعتي ايـران تهيـه شـد ۱۰ گياه ایران  .(جهت بررسي اثرات ضد ميكروبي عصارههاي متـانولي گـل ).

بـرگ از ۲ روش انتشـار چاهـك (Diffusion Well Agar (و رقت لولهاي (Test Dilution (اسـتفاده گرديـد. جهـت تهيـه مايـه ميكروبي، ۴-۵ كلني مجزا از باكتري مـورد نظـر از محـيط كشـت ذخيره برداشت شد و به يك لوله حاوي محيط كشت مولر هنيتون براث (MHB (منتقل گرديد. سپس نمونهها در انكوباتور بـا دمـاي ۳۷ به مدت ۲-۴ ساعت قرار گرفتند؛ تا كدورت آنها به ميـزان ° C استاندارد ۰/۵ مـك فارلنـد برسـد. پـس از رقيـق سـازي، ۵۰۰µl از ۱۰ cfu/ml سوسپانسيون ۶ ۱/۵ ×بر روي محـيط مـولر هنيتـون آگـار (MHA.

(انتقال يافت و بهوسيله سواپ استريل در ۳ جهـت كشـت داده شد. سپس چاهكهايي به قطـر mm 6 و بـه فاصـله cm از ۲/۵ هم در سطح آگار ايجاد شد. در ادامه، ۱۰۰µl از غلظـت هـأي گياه ایران ، ۲۰ ، ۳۰ و ۵۰ ml/400mg از عصارههاي متانولي گل و برگ گياه ایران  بـه درون هر چاهك تزريق گرديد. شاهد منفـي بـا اسـتفاده از محلـ ولي كـه  DMSO ،(بـه براي حل كردن عصارههـا بـه كـار گرفتـه شـد ( ۵ دست آمد، و از آنتيبيوتيك كلرامفنيكل نيز به منزله شاهد مثبـت ۳۷ انكوبـه شـده  ° ).

پليتها در گل و گیاه چه تاثیرات منفی دارند

پليتها در دمـاي C استفاده گرد Archive of SID مجله دانشگاه علوم پزشكي قم دوره پنجم ـ شماره ـ ۳ پاييز ۹۰ ۵۲ دسـت به MHB محيط در۲۰۰mg/ml ، ۱۰۰ ۵۰ ، ۲۵ ، ۱۲ ، ۲۵/۶ ،۵/ آمد. سپس به هركدام از رقـت هـا ml 1 از سوسپانسـيون باكتريـايي ۱۰ cfu/ml فعال ۶ ۱/۵ ×اضافه شد، گياه ایران در كنار لولههـا از كنتـرل مثبـت (محيط كشت حاوي باكتري بدون عصاره) و كنترل منفي (محـيط كشت بدون باكتري) استفاده شد. در نهايت لولـه هـا بـه مـدت ۲۴ ۳۷ انكوبه شدند.

پس از طي زمان انكوباسيون، ° ساعت در دماي C لولهها از نظر كدورت ناشي از رشـد بـاكتري تلقـيح شـده بررسـي شـده، و آخـرين رقتـي كـه در آن هـيچگونـه كـدورتي مشـاهده نگرديد (عدم رشد)؛ بهعنوان MIC در نظر گرفته شـد. پـس از آن از تمامي لولههايي كه در آنها عدم رشد باكتري مشاهده شده بود، نمونهبرداري صورت گرفت و از طريق كشـت در پليـت، حـداقل غلظت كشنده باكتري MBC تعيين گرديد. سپس پليتها به مدت ۳۷ انكوبـه شـدند، لولـه حـاوي كمتـرين ° ۲۴ سـاعت در دمـاي C غلظت عصاره، كه در پليت مربوط به آن عدم رشد بـاكتري قابـل مشاهده بود.

بهعنوان MBC آن ماده در نظر گرفتـه شـد ( ،۱۲ ۱۳ .( جهت كاهش خطاي آزمايش، هريك از آزمايشات فوق ۴ مرتبـه تكرار شد. بهمنظور بررسي وجود اخـتلاف معنـي دار در نتـايج بـه دست آمـده از آزمـون آنـاليز واريـانس و كـاي اسـكوئر اسـتفاده در نظـر p گرديد. اختلاف بين گروهها در سطح معنـي دار ۰۰۱ ۰< / گرفته شد. يافتهها مقايسه بين غلظتهـاي ،۲۰ ، ۳۰ و ۵۰ ml/400mg از عصـاره هـاي متانولي گل و برگ به روش انتشار چاهك بر ۴ سويه باكتريهاي اســتافيلوكوكوس آرئــوس، باســيلوس ســرئوس، اشرشــياكلي و سودوموناس آئروژينوزا نشان داد كه ۲ بـاكتري اسـتافيلوكوكوس آرئوس و باسيلوس سرئوس داراي بيشترين حساسيت ميكروبي در برابر عصا رههاي متانولي گل و برگ ميباشند.

درحاليكه باكتري اشرشـــياكلي حساســـيت كمتـــري داشـــت. در مـــورد بـــاكتري سودوموناس آئروژينوزا نيز هيچگونه اثـر مهاركننـدگي و كـاهش رشد مشاهده نگرديد. در خصوص مقايسه اثرات عصـاره متـانولي گل و عصاره متانولي برگ بر بـاكتري اسـتافيلوكوكوس آرئـو س مشاهده گرديـد كـه عصـاره متـانولي گـل بيشـتر از بـرگ قـدرت مهاركننـدگي دارد، درحـاليكـه عصـاره متـانولي بـرگ در برابـر باكتري باسيلوس سرئوس قدرت مهاركنندگي بيشـتري نسـبت بـه عصـــاره متـــانولي گـــل از خـــود نشـــان داد، همچنـــين قـــدرت مهاركنندگي عصاره متانولي گل نسبت به عصاره متانولي برگ در برابر باكتري اشرشياكلي بيشتر بود (جدول شماره ۲و ۱ .( بهعلاوه، نتــايج مربــوط بــه حــداقل غلظــت مهاركننــدگي MIC و حــداقل غلظتكشندگي MBC عصارههاي متانولي گـل و بـرگ، مطالـب فوق را تأييد نمود (جدول شماره ).

گل و گیاه ایران در بازار جهانی
بازار جهانی پذیرای محصولات گلخانه ای ایران

تحلیل های ریاضی مطلب گیاه ایران:

ميانگين و انحراف معيار قطر هاله عدم رشد ۴ سويه باكتري از عصاره متانولي برگ در غلظتهاي جدول شماره ۱ ( ۴۰۰ ۵۰ ، ۳۰ ، ۲۰ ، mg/ml) باكتري غلظت عصاره (ml/mg ( شاهد شاهد (+) )-( ۲۰ ۳۰ ۵۰ ۴۰۰ استافيلوكوكوس آرئوس ۱۸ ± ۰ /۸۱۶ ۱۰ ± ۰ /۸۱۶ ۹ ± ۰ /۸۱۶ ۸ ± ۰ /۸۱۶ ۶ ۲۰ باسيلوس سرئوس ۲۱ /۷۵ ± ۰ / ۵ ۱۲ ± ۰ ۱۲ ± ۰ ۹ ± ۰ /۸۱۶ ۶ ۱۸ اشرشياكلي ۹ ± ۰ /۸۱۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۲۵ سودوموناس آئروژينوزا ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۲۳ DMSO % – شاهد منفي: ۵ – شاهد مثبت: كلرامفنيكل – قطر mm 6 برابر قطر چاهك است.

www.SID.ir Archive of SID فعاليت ضد باكتريايي عصاره متانولي برگ گياه ایران بومادران ليلا امجد و همكاران ۵۳ : ميانگين و انحراف معيار قطر هاله عدم رشد ۴ ه سويه باكتري از عصاره متانولي گل در غلظت اي جدول شماره ۲ ( ۴۰۰ ۵۰ ، ۳۰ ، ۲۰ ، mg/ml) باكتري غلظت عصاره (ml/mg ( شاهد شاهد (+) )-( ۲۰ ۳۰ ۵۰ ۴۰۰ استافيلوكوكوس آرئوس ۱۹ ± ۰ /۸۱۶ ۱۰ ± ۰ /۸۱۶ ۱۰ ± ۰ /۸۱۶ ۸ ± ۰ /۸۱۶ ۲۰ ۶ ۱۹ ± ۰ باسيلوس سرئوس ۸۱۶/ ۹ ± ۰ / ۵ ۹ ± ۰ / ۵ ۱۸ ۶ ۶ اشرشياكلي ۱۰ ± ۰ /۸۱۶ ۲۵ ۶ ۶ ۶ ۶ ۲۳ ۶ ۶ ۶ ۶ سودوموناس آئروژينوزا  گياه ایران ۶ DMSO % ش – اهد منفي: ۵ – شاهد مثبت: كلرامفنيكل – قطرmm 6 برابر قطر چاهك است.

نتايج حاصل از آزمون آناليز واريانس نشان داد ميانگين قطـر هالـه گياه ایران عــدم رشــد بــاكتري هــاي اســتافيلوكوكوس گياه ایران آرئــوس، باســيلوس سرئوس و اشرشياكلي در غلظتهاي مختلف عصاره متانولي گـل )، بهطوريكه براساس آزمـون p و برگ يكسان نميباشد (۰۰۱ ۰< / دانكن، ميـانگين قطـر هالـه عـدم رشـد بـاكتري اسـتافيلوكوكوس آرئوس از عصـاره متـانولي بـرگ در غلظـت ml/400mgبـه طـور )، و ميانگين قطـر p معنيداري بيشتر از ساير غلظتها بود (۰۰۱ ۰< / هالــه عــدم رشــد ايــن بــاكتري در غلظــت ml/mg 30 نســبت بــه غلظتهاي و ۵۰ ml/mg 20 تفاوت معنـي داري نداشـت. همچنـين اين آزمون نشان داد ميانگين قطر هاله عدم رشد باكتري باسـيلوس گياه ایران سرئوس از عصاره متانولي برگ در غلظت ml/mg 400 در مقايسه )، در ميـانگين p با ساير غلظتها تفاوت معنـي داري دارد (۰۰۱ ۰< / قطر هالـه عـدم رشـد ايـن بـ اكتري بـين ۲ غلظـت و ۵۰ ml/mg 30 تفاوت معنيداري مشاهده نگرديد.

گياه ایران  وليكن اين ۲ غلظت با غلظـت ). همچنـين p ml/mg 20 تفاوت معنيداري را نشـان نـداد ( ۰۰۱ ۰< / براساس آزمون دانكن، در مقايسـه ميـانگين قطـر هالـه عـدم رشـد باكتري استافيلوكوكوس آرئوس و باسـيلوس سـرئوس در غلظـت ml/400mg از عصـاره متـانولي گـل بـا سـاير گياه ایران  غلظـتهـا، تفـاوت ، و گياه ایران در ميـانگين قطـر هالـه ( p < /0 001 معنيداري مشـاهده گرديـد ( عدم رشد اين ۲ باكتري از عصاره متانولي گل بين ۲ غلظـت و ۵۰ ml/mg 30 تفـاوت معنـي داري ديـده نشـد، ولـي ايـن ۲ غلظـت بـا .

( p غلظـت ml/mg 20 تفـاوت معنـيداري را نشـان نـداد (۰۰۱ ۰< / بنابراين طبق اين آزمون، در غلظت ml/400mg ميانگين قطر هالـه عدم رشد باكتري اشرشياكلي از عصاره متانولي گل و برگ نسبت )، و در p بـه سـاير غلظـتهـا تفـاوت معنـيداري داشـت (۰۰۱ ۰< / ميانگين قطر هاله عدم رشد اين  گياه ایران بـاكتري بـين ۳ غلظـت ، ۲۰ و ، ۳۰ ml/g 50 تفاوت معنيدار نبود. جدول شماره : ۳ حداقل غلظت مهاركنندگي و حداقل غلظت كشندگي عصاره متانولي برگ گياه بومادران بر باكتريهاي گياه ایران مورد آزمايش براساس (ml/mg ( عصاره متانولي گونه باكتري حداقل غلظت كشندگي باكتري (ml/mg (حداقل غلظت مهاركنندگي رشد باكتري (mg/ml) 12 / 5 25 ( ATCC 25923) ارئوس استافيلوكوكوس ۶ /۲۵ ۱۲ / ۵ ( ATCC 1247) سرئوس باسيلوس ۱۰۰ ۲۰۰ ( ATCC 25922 اشرشياكلي ( – سودوموناس آئروژينوزا ( ۲۷۸۵۳ ATCC- ( نتايج بهصورت ميانگين از ۴ مرتبه آزمايش براي هرگونه باكتري ميباشد.

درصد انحراف معيار در معادلات ساخت گلخانه گل ایران به چه اندازه است

(انحراف معيار برابر صفر است) : بياثر – www.SID.ir Archive of SID مجله دانشگاه علوم پزشكي قم دوره پنجم ـ شماره ـ ۳ پاييز ۹۰ ۵۴ : حداقل غلظت مهاركنندگي و حداقل غلظتكشندگي عصاره متانولي گل گياه بومادران بر باكتريهاي مورد آزمايش براساس (ml/mg ( جدول شماره۴ عصاره متانولي گونه باكتري ml/mg (حداقل غلظت مهاركنندگي رشد باكتري (ml/mg ( حداقل غلظت كشندگي باكتري ( استافيلوكوكوس آرئوس (۲۵۹۲۳ ATCC( 12 / 5 25 باسيلوس سرئوس (۱۲۴۷ ATCC( 6 /25 12 / 5 ( ATCC 25922)اشرشياكلي ۲۵ ۵۰ – سودوموناس آئروژينوزا ( ۲۷۸۵۳ ATCC.

( نتايج بهصورت ميانگين از ۴ مرتبه آزمايش براي هرگونه باكتري است. (انحراف معيار برابر صفر مي باشد) : بياثر – بحث در سالهاي اخير تحقيقات فراواني در زمينه اثـرات ضـد ميكروبـي گياه ایران مختلف صورت گرفته است، در اين بررسيهـا نشـان داده شد بعضي از گل ایران تأثيراتي همانند داروهاي شيميايي يا به مراتب بيشتر از آنها دارند (۱۴ .(بومـادران نيـز يـك گيـاه دارويـي سـنتي است كه در طب سنتي مصارف گوناگوني داشته و جهـت درمـان تب، گرفتگي بيني، معده درد، قطـع خـونريزي و … كـاربرد دارد، ولي تاكنون گزارشي در خصوص اثرات ضـد ميكروبـي آن ارائـه نشده است.

عصاره متانلوی و تاثیر بر کیفیت گل ایران:

همان گونه كه در قسمت نتايج مشخص گرديد عصاره متانولي برگ و گل اين گياه اثرات قابل توجهي عليه باكتريهـاي گرم مثبت از جمله استافيلوكوكوس آرئوس و باسـيلوس سـرئوس داشته و بر باكتريهاي گرم منفي اين تأثير ضعيفتـر بـوده اسـت؛ به گونه ايكه در اين ميان باكتري سودوموناس آئروژينوزا بيشترين مقاومــــت را نشــــان داد كــــه علــــت احتمــــالي آن حضــــور ليپوپليساكاريدهاي ديواره سلولي باكتريهاي گرم گل و گیاه ایران  منفي ميباشد. ليپــو پلــيســاكاريدهاي ديــواره ســلولي احتمــالاً مــانع از رســيدن تركيبات فعال اسانس و عصاره به غشاي سيتوپلاسمي باكتريهاي ) ( -۱۷ ۱۵ .( بهطوركلي فرآوردههاي گياهي گرم منفي ميشوند (۷ منجــر بــه گرانولــه شــدن سيتوپلاســم ( ۱۸ ،(گســيختگي غشــاي سيتوپلاســمي ( ،۱۶( ۱۹ ، غيرفعــال شــدن يــا ممانعــت از فعاليــت آنـزيمهـاي درون سـلولي و بـرون سـلولي (۲۰ (و متلاشـي شـدن ديواره سلولي ميشوند (۲۱ (كه ايـن نتـايج بـا يافتـه هـاي محققـان ) ( -۲۴ .

۲۲(؛ بهطوريكه اكثر عصارههاي ديگر نيز مطابقت دارد (۷ گل ایران بر باكتريهاي گرم مثبت اثر بازدارندگي و بر باكتريهـاي گرم منفي تأثير كمتري داشته كه از اين ميان باكتري سودوموناس آئروژينوزا مقاومترين باكتري نسبت به اكثـر عصـاره هـاي گيـاهي است. تحقيقات كميليزاده و همكارانش نيز نشان داد عصارههـاي آبــي، متــانولي و كلروفرمــي دانــه هــاي گنــدم بــر رشــد بــاكتري گل و گیاه ایران سـودوموناس آئروژينــوزا اثــري نـدارد (۲۴ ،(همچنــين مطالعــات ناظمي و همكارانش در مورد اثر عصارههاي آبي و متـانولي ميـوه گلپــر ايرانــي، ايــن مطلــب را تأييــد نمــود ( ۲۳ ،(امــا در مقابــل، عصارههاي اتانولي حنا (۲۵ ،(عصـاره هـاي كلروفرمـي سـير ( ۲۶ ،( عصـاره هـاي  ایران متـانولي Sabdariffa Hibiscus ) 17 (و عصـاره هـاي متـانولي Latifolium Gongronema ) 27 (بـر رشـد سـودوموناس آئروژينـوزا اثـرات بازدارنـدگي دارنـد. در مطالعـاتي كـه توسـط عطارپور يزدي و همكارانش انجـام گرفـت، مشـاهده گرديـد كـه سودوموناس آئروژينوزا نسبت به آنتيبيوتيـك هـاي سـفتازيديم و توبرامايســـين مقـــاوم اســـت.

گلخانه بدون افت ایران
بدون سم و بدون افت گلخانه را مدیریت کنیم

تاثیر عصاره متانولی بر محصولات گیاه ایران به چه اندازه است

درحـــالي كـــه عصـــاره متـــانولي ميـوه Catappao Terminalia بـر ايـن بـاكتري اثـر بازدارنـدگي داشت (۲۸ .(در مطالعه حاضر نيـز عصـاره متـانولي گـل بومـادران نسبت به باكتريهاي اشرشـياكلي و اسـتافيلوكوكوس آرئـوس در مقايسـه بـا عصـاره متـانولي بـرگ خاصـيت بازدارنـدگي بيشـتري داشت، درحاليكه عصاره متانولي برگ اين خاصيت بازدارندگي را نسبت به باكتري باسيلوس سرئوس از خود نشان داد. ايـن نتـايج مؤيــد آن اســت كــه فعاليــت گل ایران  ضــد ميكروبــي، وابســته بــه نــوع ميكروارگانيسم و نوع تركيبات موجود در اندامهاي گياهي اسـت كــه بــا نتــايج بســياري از تحقيقــات مطابقــت دارد ( ،۹ ب ).۲۹ نــابر گزارشهاي ا علامشده اين گياه سرشار از فلاونوئيد و سزكوئيترپن )، همچنــين بهتــرين حــلال بــراي اســتخراج لاكتــون اســت ( ۵ www.SID.ir Archive of SID فعاليت ضد باكتريايي عصاره متانولي گل و گياه ایران بومادران ليلا امجد و همكاران ۵۵ فلاونوئيـــدها متـــانول مـــي باشـــد (۷،۸،۲۳،۲۹،۳۰ .

(از طرفـــي، عصارههاي متانولي علاوه بر فلاونوئيدها، آلكالوئيدها، ساپونينها، تــاننهــا، آنتراكينــون هــا، تــرپن هــا را نيــز ا ســتخراج مــي كننــد ۱۷،۲۲،۳۱ ،(بهنظر ميرسد كه خواص ضد ميكروبي عصارههـاي ) متانولي را ميتـوان بـه طـوركلي بـه حضـور متابوليـت هـاي ثانويـه بهخصوص در درجه اول فلاونوئيدها، در درجه دوم ترپنهـا و در تحقيقـــات). ۳۱ ۲۷، ۲۲، درجـــه گل و گیاه ایران ســـوم ســـاپونينهـــا نســـبت داد ( Yaghoubi و همكارانش نيز اثرات ضد باكتريايي تركيبات فنلي و فلاونوئيــدها را تأييــد كــرده اســت ( ۳۲ ،(همچنــين گزارشــهاي Mothana و همكــارانش نيــز تأييــد كننــده اســتخراج تركيبــات فلاونوئيدي و تريترپنها توسط حلال متانول و در نهايت خواص ضد باكتريايي آنها ميباشد ( ،)۲۲٫

در نتايج مشابهي Stojanovic و همكارانش با مطالعه بـر روي عصـاره متـانولي گلهـاي Achillea Clavennae ،وجــود ســزكوئيتــرپنهــا و فلاونوئيــدها را مؤيــد خاصيت ضد ميكروبي دانستهاند (۳۱ .(همچنين در تحقيق ديگري وجود فلاونوئيدها و ساپونينها در عصـاره متـانولي برگهـاي گيـاه Latifolium Gongronema ، بهعلت خاصـيت ضـد ميكروبـي آن گزارش شد ( ).۲۷ بنابراين در اين مطالعه با انتخـاب حـلال متـانول انتظار ميرفت علاوه بر تركيبات گل ایران فلاونوئيدي تركيبات ديگري نيز در گل اســتخراج شــود، در نتيجــه بــا تخلــيص و جداســازي فلاونوئيدهاي اين گل بهتر ميتوان در مورد اثرات ضد ميكروبـي آن قضاوت نمود. نتيجهگيري نتايج ايـن پـژوهش نشـان داد عصـاره متـانولي بـرگ و گـل گيـاه بومادران داراي اثرات ضد باكتريايي است كه اين اثرات در مورد باكتريهاي گرم مثبت به مراتب بيشتر از باكتريهـاي گـرم منفـي است.

به، نظر ميرسد گل ایران اثرات ضد ميكروبي عصارههاي متانولي ايـن گياه مربوط به استخراج متابوليتهاي ثانويه ميباشد. اميد است در آينده بتوان با تحقيقات بيشتر به تركيباتي با اثرات ضـد باكتريـايي ایران قابل قبول و عوارض جانبي كم براي درمـان بيمـاري هـاي عفـوني دست يافت گل ایران  ، اما در اين زمينه انجام تحقيقات گستردهتر در شـرايط Vitro In و نيز پژوهشهايي در گل ایران كه تأمين بودجه اين طرح گل را به عهده داشتند، همچنين دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران كه در تهيه عصاره اين گياه ما را ياري نمودند، تشكر مينماييم.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *